Warsztaty

Spotkanie „Drzewa wokół nas –warsztat projektowania zadrzewień w krajobrazie rolniczym”

W dniu 27 września br. w świetlicy wiejskiej w Twierdzielewie odbyło się spotkanie pn. „Drzewa wokół nas – warsztat projektowania zadrzewień w krajobrazie rolniczym”. Warsztat skierowany był do mieszkańców Twierdzielewa.

W czasie spotkania przeprowadzono krótki kurs rozpoznawania występujących w okolicy gatunków drzew i krzewów. Zwrócono uwagę na biocenotyczną rolę zadrzewień śródpolnych, stanowiących bazę pokarmową i schronienie dla owadów, ptaków, drobnych ssaków, płazów i gadów. Mówiono także o korzystnym wpływie zadrzewień na klimat i glebę w krajobrazie rolniczym, oraz ich funkcjach krajobrazowych i kulturowych. Uczestnicy warsztatu wypracowali koncepcję nasadzeń drzew i krzewów w publicznej przestrzeni wsi.
Warsztat zorganizowano w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar