Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu

Projekt „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” realizowany w okresie od 01.01.2016r. do 31.03.2018r. finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt jest realizowany na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Skierowany jest do mieszkańców wsi, rolników, samorządów i organizacji wiejskich. Główną ideą jest podniesienie wiedzy środowisk wiejskich i zmobilizowanie do praktycznych działań na rzecz zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, zachowania miedz i przyjaznych siedlisk dla zapylaczy na terenach o wysokiej intensyfikacji rolnictwa.

Zaplanowano następujące działania:

 KUB5805a

1 Opracowanie materiałów edukacyjnych,

Opracowanie materiałów edukacyjnych, w formie pakietu edukacyjnego, broszury i plakatów, które zostaną wykorzystane w trakcie warsztatów, spotkań, konferencji.
 Broszura edukacyjna „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” oraz plakaty edukacyjne. Dostępne do pobrania tutaj.
 
KUB 4345 kopia

2 Przygotowanie społecznych edukatorów bioróżnorodności.

Cykl szkoleniowy dla 80 edukatorów, którzy w sposób kaskadowy przeprowadzą w swoich środowiskach działania edukacyjne dotyczące znaczenia bioróżnorodności dla jakości upraw rolniczych i wpływu zmian klimatycznych na rolnictwo., prowadzenia kampanii edukacyjnych.
Edukatorzy przeprowadzą spotkania warsztatowe dla mieszkańców wsi, rolników, radnych w swoich środowiskach oraz przygotują informacje popularyzujące te zagadnienia do prasy lokalnej i na strony internetowe.

KUB 9797a kopia

3 Organizacja warsztatów edukacyjnych w środowiskach wiejskich „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach rolniczych”.

Warsztaty mają na celu podniesienie wiedzy mieszkańców wsi, rolników, samorządów, uczniów szkół rolniczych, w zakresie praktycznych sposobów łagodzenia zmian klimatycznych, mobilizowanie do dbania i utrzymania wartościowych siedlisk i wykonywania śródpolnych nasadzeń.

KUB 4913a

4 Konferencje regionalne „Wyzwania klimatyczne dla rolnictwa – jak im przeciwdziałać wykorzystując instrumenty wspólnej polityki rolnej”.

Konferencje mają na celu wymianę poglądów przedstawicieli różnych środowisk, podjęcie dyskusji oraz promocję korzystnych praktyk zmniejszających negatywne oddziaływanie zmian klimatycznych na rolnictwo. Zaplanowano konferencję we Wrocławiu i Poznaniu.

KUB 5108aa

5 Przygotowanie mieszkańców wsi i rolników do tworzenia modelowych zadrzewień – organizacja konkursu.

5. Przygotowanie mieszkańców wsi i rolników do tworzenia modelowych zadrzewień – organizacja konkursu.
Konkurs to forma edukacji poprzez konkretne działania mająca na celu zachęcenie społeczności lokalnych do odtwarzania lub zakładania stref zadrzewień na terenach o szczególnej intensyfikacji rolnictwa. Nasadzenia drzew, krzewów, roślin miododajnych, powinny być wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie pól przy drogach, miedzach, strefach buforowych. W konkursie mogą przedstawić swoje projekty grupy nieformalne, organizacje, grupy rolników, samorządy gminne w imieniu mieszkańców. Zostanie wybranych 24 laureatów, którzy będą mieli zapewniony materiał nasadzeniowy za kwotę 3500 zł.

 KUB5550 kopia

6 Organizacja konkursu dla uczniów szkół rolniczych i ponadgimnazjalnych „Drzewa robią dobry klimat na wsi”

6. Organizacja konkursu dla uczniów szkół rolniczych i ponadgimnazjalnych „Drzewa robią dobry klimat na wsi”
Konkurs ma na celu zachęcenie młodzieży do obserwacji przyrodniczych najbliższego otoczenia, wzbudzenie zainteresowania różnorodnością biologiczną siedlisk funkcjonujących w sąsiedztwie użytkowanych pól, naukę rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt występujących na miedzach, ugorach, w zadrzewieniach śródpolnych.

Kontakt - Joanna Woźnicka  woznicka@zielonaakcja.pl tel. 76 86 294 30

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

naglowek i stopka 1naglowek i stopka 2naglowek i stopka 3naglowek i stopka 4

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar