Warsztaty

Warsztat edukacyjny pn. ,,Wpływ zadrzewienia na środowisko lokalne, analiza możliwości i szans na przykładzie Gminy Mściwojów”

W dniu 25.10.2016 r., w miejscowości Mściwojów przeprowadzono warsztat edukacyjny pn. ,,Wpływ zadrzewienia na środowisko lokalne, analiza możliwości i szans na przykładzie Gminy Mściwojów”. Uczestnicy spotkamia wskazali konieczność zachowania istniejących i tworzenia nowych zadrzewień.

Wnioski:
1.    Stwierdzono, że na terenie całej gminy istnieje potrzeba prowadzenia zadrzewień śródpolnych. Używając skali 1(niepotrzebne)  do 10 (bardzo duża), wszyscy oceniający stwierdzili taką potrzebę w skali 6 do 10.
2.    Oceniając świadomość społeczności lokalnej dotyczącą prowadzenia zadrzewień śródpolnych, większość uczestników określiła ją na poziomie 1 do 6 (brak świadomości lub w pewnym stopniu niepełna).
3.    Podobnie stwierdzono oceniając stan zadrzewień w reprezentowanym środowisku. Większość osób określiła, że stan zadrzewień jest niewystarczający, należałoby uzupełniać nowymi nasadzeniami.
4.    Przyczynę oporów podczas wcześniejszych prowadzonych akcji zadrzewień większość osób upatruje w braku świadomości i braku informacji.
5.    Przyczyny oporu w prowadzeniu zadrzewień śródpolnych większość osób upatruje w zbyt małej świadomości wynikającej z niewystarczającej edukacji. Zasugerowanie poruszania tematu zadrzewień w szkołach.
6.    Typując miejsca do zadrzewień uczestnicy wskazali:

  • drogi śródpolne, wewnętrzne,
  • drogi gminne,
  • drogi łączące sołectwa (dawniej aleje obsadzone drzewami owocowymi),
  • place zabaw, boiska sportowe, place po rekultywacji.

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar